Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Masky.cz

 
 
 
Úvod > Obchodní podmínky > Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Masky.cz
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Masky.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Masky.cz
 
 
1. Obecná ustanovení a definice
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Mária Bónová-Marbon, se sídlem Novosvetská 41/D, 811 04 Bratislava, IČO 140 26 856 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu http://www.masky.cz/ (dále jen "systém").
1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru http://www.masky.cz/ mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník Slovenské republiky.
1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.
1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.
 
2. Objednávka
2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.
2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.
2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Mária Bónová-Marbon.
2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.
 
3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.
3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.
 
4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č. 108/2000 Sb. (SR) odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.
4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:
* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
- zboží nesmí být použité
- zboží musí být nepoškozené
- zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
- zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
5. Cenové podmínky
5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%.
5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6.
5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK.
5.4 Minimální velikost objednávky je 6,-€ (orientační přepočet 165,-CKZ) s DPH plus poštovné (uvedená cena je orientační, denně aktualizovaná na základě kurzu NBS). V určitém letním období můžeme akceptovat i zakázky nižší hodnoty - objednávky zasílejte na info@masky.sk. Takto zaslanou objednávku Vám v případě přijetí potvrdíme zpětně na Váš email.
 
6. Poštovné a balné
6.1 Společnost Mária Bónová-Marbon si balné neúčtuje.
6.2 Cena dopravy je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:
Dopravu zajišťuje firma GEIS. Při hodnotě zásilky do 60,-€ (orientační přepočet 1650,-CZK) je cena dopravy 5,-€ (orientační přepočet 140,-CZK). Nad 60,-€ (orientační přepočet 1650,-CZK) je doprava zdarma. (Uvedené ceny jsou orientační, denně aktualizované na základě kurzu NBS.)
6.3 Při osobním odběru se doprava neúčtuje.
6.4 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.
6.5 Pro aktuální ceny dle bodu 6.4. kontaktujte prosím prodávajícího.
 
7. Podmínky a možnost platby za zboží
7.1 Uhrazením dobírky při převzetí zboží od kurýra.
7.2 Hotovostně v prodejně společnosti na základě prímoveho dokladu z EP.
 
8. Dodací podmínky
8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.
8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.
8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kuriérskaj služby GEIS na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.
8.4 Zboží je k dispozici ik ​​osobnímu odběru v prodejně společnosti Mária Bónová-Marbon na Jurigovom nám.2 v Karlově Vsi, Bratislava po vzájemné dohodě.
8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
8.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.
 
9. Záruční podmínky a reklamační řád
9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Mária Bónová-Marbon a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
9.2 Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Mária Bónová-Marbon je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části
Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).
 
Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
Mária BÓNOVÁ - Marbon
Novosvetská 41/d
811 04 Bratislava
tel.: 0905 340 535
info@masky.sk  
Upozornění: Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
 
10. Odpovědnost za vady na stránce http://www.masky.cz/
10.1 Společnost Mária Bónová-Marbon upozorňuje, že informace uvedené na http://www.masky.cz/ jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
10.2 Společnost Mária Bónová-Marbon může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
10.3. Společnost Mária Bónová-Marbon nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.
 
11. Ochrana osobních dat
11.1 Společnost Mária Bónová-Marbon se plně řídí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.
 
11.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
 
11.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hekerom). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.