Reklamační řád internetového obchodu Masky.cz

 
 
 
Úvod > Reklamační řád > Reklamační řád internetového obchodu Masky.cz
 

Reklamační řád internetového obchodu Masky.cz

 

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednatelem/kupujícím (dále jen "RP")
 
Úvodní ustanovení
 
 
1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Masky.cz je Mária Bónová - MARBON, Novosvetská 41/D, 811 04 Bratislava.
 
2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).
 
3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
 
4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží či služeb provozovatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.
 
 
Postup vyřizování reklamací
 
 
1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Mária Bónová - MARBON a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
 
Na zboží zakoupené z výprodeje (kostýmy z půjčovny, použité kostýmy) není možné uplatnit reklamaci. Kostýmy jsou použity ale v dobrém stavu. Případný nedostatek je uveden v popisu v detailu produktu.
 
Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Mária Bónová - MARBON je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
 
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části
 
Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).
 
2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace určena,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
 
3. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.
 
4. Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
Mária Bónová - Marbon
Novosvetská 41/d
811 04 Bratislava
tel.: 0905 340 535
bonova@masky.sk 
 
Upozornění: Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
 
5. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.
 
6. Provozovateľ je oprávněn tento reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.
 
 
Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 01.08.2012 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.